O nas
Przestrzeń
PON-PT 10-18
SOB 10-16

bilet normalny 5 zł
bilet ulgowy 3 zł

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego powstało w 2017 roku z inicjatywy Fundacji Take Care działającej przy firmie Ivy Technology w Bydgoszczy. Jest ośrodkiem kulturalnym, który organizuje wystawy, prelekcje i spotkania z artystami, koncerty, a także prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

Organizujemy wystawy zarówno początkujących, jak i uznanych już artystów i artystek - Magdaleny Abakanowicz, Leona Wyczółkowskiego,Tomasza Górnickiego, Doroty Buczkowskiej, Hanny Żuławskiej, Natalii LL, Zdzisława Beksińskiego, Oskara Zięty, czy 
Tomasza Górnickiego. BCS wydał przekrojową monografię poświęconą twórczości swego patrona Myślenie kamieniem" (również w formie audiobooka), wydaje również magazyn o sztuce współczesnej Biuletyn Rzeźby".
 
Bydgoskie Centrum Sztuki organizuje warsztaty artystyczne, cykl wykładów o sztuce współczesnej „Kątem oka" oraz wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Kołem Polskiego Tow. Psychoterapii Psychoanalitycznej, spotkania sztuki i psychoanalizy „Poruszenia". BCS posiada również w swoich zbiorach kolekcję rzeźb, fotografii i archiwaliów związanych ze Stanisławem Horno-Popławskim.
 
Bydgoskie Centrum Sztuki to nie tylko miejsce dla rzeźb, to również miejsce na realizację Waszych pomysłów!

Przestrzeń BCS świetnie sprawdza się podczas szkoleń, konferencji, warsztatów, a także spotkań autorskich czy kameralnych koncertów. Jeśli jesteście zainteresowani wynajęciem piętra galerii lub poddasza BCS, piszcie na adres: bcs@horno.pl

Zapraszamy również artystki, artystów i twórców kultury do wysyłania portfolio i propozycji wystaw.
Stanisław Horno-Popławski

Prawdziwy czarodziej rzeźby, artysta potrafiący stworzyć coś z niczego, wnuk powstańca styczniowego, profesor wydziałów sztuk pięknych, obywatel świata, ale rozkochany w swoim Sopocie – postać Stanisława Horno-Popławskiego to gotowy materiał na niezwykły scenariusz filmowy.

Rzadko bowiem – nie tylko w historii kultury polskiej, a również globalnej – bywają nieprzeciętnie utalentowane jednostki o takim bagażu doświadczeń, niezwykłej historii, zaskakujących zwrotów.

Kaukaz, Moskwa, Wilno, Bydgoszcz, Sopot, Toruń, zachodnia Europa – gdziekolwiek był, tam towarzyszyła mu rzeźba. Urodził się w 1902 r. w Kutaisi – jednym z najstarszych miast Gruzji. Tam robił pierwsze kroki ku artystycznej wrażliwości – ugruntowane później na studiach artystycznych w Moskwie, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i podczas studyjnych wyjazdów do Francji i Włoch. Nic nie było w stanie owego dążenia do osiągnięcia rzeźbiarskiego absolutu powstrzymać. Nawet lata okupacji. Horno – aktywny uczestnik kampanii wrześniowej – trafił do Oflagu Woldenberg. Tam też rzeźbił; stworzył sakralne monumenty, które trafiły do obozowej kapliczki.

Tak jak wędrował w swojej twórczości, tak i wędrował w życiu: W latach 30 ub. wieku prowadził zajęcia rzeźby na wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu Batorego w Wilnie. Po wojnie – i czasie niewoli – trafił do Białegostoku. Zadziwiał wizjami i energią twórczą prowadząc katedrę rzeźby na toruńskim UMK, by później na lata związać się z Trójmiastem. Tam był głównym projektantem odnawianych kamieniczek Starówki w Gdańsku. Po blisko 30-letnim pobycie na Wybrzeżu przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie władze miejskie zaprosiły go do domu z ogródkiem w tutejszym ogrodzie botanicznym. W zamian ofiarował do parku miejskiego kolekcję swych rzeźb, które niestety skradziono.

W Warszawie Hornowskim symbolem jest pomnik Adama Mickiewicza – swoiste art deco wdzierające się niejako w siermiężny klimat socjalizmu Pałacu Kultury Nauki i Sztuki. Rzeźbiarski Białystok to perfekcyjne Praczki – najbardziej charakterystyczny element miejskich Plantów. Gdzieś w cieniu Praczek kryją się inne dowody geniuszu Horno: Chrystus na ołtarzu głównym, Matka Boska w ołtarzu zewnętrznym i Chrystus Dobry Pasterz na galerii dziedzińca kościoła św. Rocha. W Słupsku Horno-Popławski pozostawił po sobie pomnik Karola Szymanowskiego, w Bydgoszczy – monument Henryka Sienkiewicza w parku Jana Kochanowskiego oraz Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego.

Mistrz dłuta zmarł w 1997 – jako artysta spełniony, wielokrotnie nagradzany, powszechnie doceniany za indywidualny styl, oryginalność, skłonność do eksperymentów.

W 2017 powstało Bydgoskie Centrum Sztuki, które posiada w swojej kolekcji rzeźby i archiwalia związane z rzeźbiarzem. Organizujemy wystawy sztuki współczesnej, prelekcje i spotkania z artystami, prowadzimy też działalność edukacyjną i wydawniczą. 

POLITYKA BEZPIECZNEGO PRZETWaRZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BYDGOSKIM
CENTRUM SZTUKI IM. STANISŁAWA HORNO-POPŁAWSKIEGO.

 

1. Definicje

 
Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 

2. Wykorzystywanie danych osobowych

 
Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli będziemy planować wykorzystaniePana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych niż te określone w takiej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług.
 
Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail, NIP, numerrachunku bankowego. Wykorzystujemy dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia ofertyusługowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy, dokonania rozliczeńfinansowych. Dane osobowe i treść komunikacji wykorzystujemy również do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu.

Zobowiązania prawne i obrona prawna.
 
Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałaniautracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszejprywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

Korzystanie z internetowej strony.
 
Niniejsza Polityka odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.bcs.bydgoszcz.pl , odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością. Gromadzimy dane, w tym dane osobowe, które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł.
 
Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.
 

3. Udostępnianie danych osobowych

 
Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

Usługodawcy zewnętrzni
 
W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład, przekazać dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom w celu zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił(-a). Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

Przeniesienie aktywów
 
W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić poufność danych osobowych oraz powiadamiać odpowiednich użytkowników w przypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki.

Organy administracji publicznej
 
Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

Przekazywanie danych osobowych za granicę
 
Jeżeli zajdzie konieczność przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw trzecich” powiadomimy Pana./Panią o tym. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać innych poziom ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania.
 

4. Bezpieczeństwo

 
Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.
 

5. Przysługujące Panu/Pani prawa

 
Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polituce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń. Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pana/Pani praw wynikających z przepisówo ochronie danych:
 
Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.
 
Prawo do korekty danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas korektę danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne,kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portalu, w którym użytkownik może przeglądać i korygować swoje dane osobowe.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:
 • zakwestionuje Pan/Pani dokładność tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować ich stosowność,
 • przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,
 • Pana/Pani dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pan/Pani w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy,czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pana/Pani praw.
Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pan/Pani otrzymać od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydanąkopię.
 
Prawo do przeniesienia danych: Na Pana/Pani wniosek przekażemy Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pan/Pani wybrać opcję, w którejprzekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią.
 
Prawo do wykasowania danych: Może Pan/Pani otrzymać od nas zapewnienie o wykasowaniu Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:
 • dane te nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone,
 • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystaniez tego prawa,
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Paniswoją zgodę i nie ma już podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych,
 • przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne,
 • w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia,
 • obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych,
 • ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.
Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu — w dowolnym momencie — wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej.W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące dowody prawne i wykazać interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.
 
Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiłodomniemane naruszenie. Okres: Postaramy się spełnić Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku. Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.
 
Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdzić Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać, jeżeli poda Pan/Pani swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail należą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani jako podmiotu danych, nie możemy spełnić Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.
 
Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczona na końcu niniejszej Polityki.
 

6. Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

 
Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych. Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.
 

7. Zmiany w Polityce prywatności

 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian - według własnego uznania - w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki.
 

8. Informacje kontaktowe

 
Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować na adres :
 
BYDGOSKIE CENTRUM SZTUKI, UL. JAGIELLOŃSKA 47, 85-097 BYDGOSZCZ
 

9. Klauzula Informacyjna

 
BCS - Bydgoskie Centrum Sztuki, przy ul. Jagiellońska 47, 85- 097 Bydgoszcz, mając na względzie dostosowanie się do obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) , zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, przesyłamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest CETOR sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz w celach kontaktowych, reklamowych na podstwie wyrażonej zgody.
 3. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy, którą Administrator Danych Osobowych z Panią/Panem będzie zawierał . Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa).
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do ich przetwarzania, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych np. dostawcy usług informatycznych oraz przedstawiciele organów państwowych (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Policja).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W BCS (BYDGOSKIE CENTRUM SZTUKI)

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:
 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest CETOR sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85- 766 Bydgoszcz.
 2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu BCS oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Wchodząc na obszar Bydgoskiego Centrum Sztuki objętego monitoringiem, tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.
 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, umów powierzenia lub upoważnień do przetwarzania danych.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostepu do danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wszelkie pytania, uwagi w zakresie przetwarzanych danych przez Bydgoskie Centrum Sztuki należy kierować na adres : ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz.
×

Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest "CETOR" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
Przeczytaj Rozumiem