BCS czarne logo
Szukaj

Polityka prywatności

Fundacja Take Care przy ul. Fordońska 248 G, 85-766 Bydgoszcz, mając na względzie dostosowanie się do obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Take Care z siedzibą przy ul. Fordońskiej 248 G, 85-766 Bydgoszcz.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, reklamowych na podstawie wyrażonej zgody.

3. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy, którą Administrator Danych Osobowych z Panią/Panem będzie zawierał. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa lub do momentu wycofania zgody (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa).

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do ich przetwarzania, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych np. dostawcy usług informatycznych oraz przedstawiciele organów państwowych (np. Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Policja).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.