BCS czarne logo
Szukaj

Kody dostępu

wystawa pedagogów UMK w Toruniu

Czas trwania: 18.05.2018 - 14.06.2018
Rodzaj wydarzenia:

KODY DOSTĘPU // Wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kulturę Zachodu kształtują dwie tendencje.

Z jednej strony to ujednolicenie codzienności. Podobieństwo przy tym nie dotyczy jedynie zewnętrznego wyglądu miejsc i przedmiotów, podzielamy te same poglądy i wyrażamy je za pomocą podobnych formuł.

Z drugiej strony kulturze Zachodu brakuje wspólnych mitów i wartości. Dajemy prawo sobie i innym do tworzenia indywidualnych wizji świata. Nawet ściśle osobisty świat wartości jednak ma sens jedynie wtedy, gdy może realizować się tu i teraz. Owo tu i teraz to zunifikowany świat przedmiotów, miejsc, idei i emocji.

Obecność tych dwóch tendencji unifikacyjnej i indywidualizującej powoduje, że każdy z nas nadaje inny sens, nie tylko wspólnym dla wszystkich miejscom i przedmiotom, ale także wespół wyznawanym ideom i doświadczanym emocjom. Artyści natomiast starają się ofiarować odbiorcom sztuki kody dostępu, dzięki którym będzie można tym samym przedmiotom, miejscom, ideom i emocjom nadać to uwspólnione znaczenie.

Wystawa w Bydgoskim Centrum Sztuki prezentuje prace 14 artystów proponujących, każdy na swój sposób, uzgodnienie pojęć, dzięki którym możliwe będzie lepsze zrozumienie się nawzajem.

Uczestnicy: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Sebastian Mikołajczak, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Anita Oborska- Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki

ENG

ACCESS CODES // Exhibition by lecturers from the Faculty of Fine Arts at the Nicholas Copernicus University in Torun.

estern culture is shaped by two tendencies.

On the one hand, by the standardisation of everyday life. This similarity not only concerns the external appearance of places and objects. We share the same views and express them using similar methods. On the other hand, Western culture lacks common myths and values. We have given ourselves and others the right to create personalised visions of the world. Even a strictly personal world of values, however, only makes sense if it can be realised here and now. This here and now is the unified world of objects, places, ideas and emotions.

The presence of these two forces – standardisation and individualisation – means that each one of us gives a different meaning, not only to all places and objects, but also to ideas and emotions. These artists try to reveal the access codes to the viewers, thanks to which they will give the same meanings to the same objects, places, ideas and emotions.

The exhibition at the Bydgoszcz Art Centre presents the works of 14 artists proposing, each in their own way, an agreement on concepts that will enable us to better understand one another.

Participants: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Sebastian Mikołajczak, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Anita Oborska- Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki