BCS czarne logo
Szukaj

Nowa Planeta

Karolina Wojnowska-Paterek

Czas trwania: 16.08.2022 - 09.09.2022
Rodzaj wydarzenia:

Instalacja artystyczna Nowa Planeta to opowieść o tym, co pozostawimy po sobie następnym pokoleniom. Inspiracją do zrobienia tej pracy była dla mnie moja ostatnia podróż do Indonezji. Miejsca, w których byłam dwanaście lat temu, zamieniły się w wysypiska odpadów, a ocean niesie tony plastiku. Zmiany na Ziemi, jakie pozostawimy po naszym pokoleniu, będą widoczne przez co najmniej pięćset lat. Pięćset lat to dużo i mało. Z punktu widzenia gwiazd to krótka chwila, a dla nas to osiem pokoleń…

Nasuwa się pytanie, czego będą szukać archeolodzy przyszłych pokoleń. Nowa Planeta pokazuje proces zmiany produkowanych przez nas tworzyw sztucznych. Pod wpływem podnoszącej się temperatury, przybierają one formy organiczne podobne do żywych organizmów. Nasza planeta wchłania te nowe cząstki i również się przeobraża.

Istotną częścią instalacji są filmy pokazujące proces jej tworzenia. Plastikowe pojemniki pod wpływem ciepła zmieniają formę, przeradzają się w formy organiczne, łączą się ze światem roślin. Każdy fragment prezentowanej rzeźby zbudowany jest ze zużytego plastiku. W instalację wbudowane są kości zwierząt. Praca zmienia swoje oblicze wraz ze zmieniającym się oświetleniem.

„Plastik ulega fotodegradacji i pod wpływem promieni słonecznych rozpada się na drobinki. Proces ten w zależności od warunków zajmuje nawet do czterystu lat […] zmiany można wykryć w tworzących się osadach, a to daje podstawę do uznania granicy nowej epoki geologicznej na połowę XX wieku. Dlatego kiedy archeolodzy, czy paleontolodzy będą w przyszłości badać osady pozostawione przez nas na dnie oceanów i na lądach, to za pomocą warstwy plastiku będą mogli określić początek antropocenu — epoki człowieka”. — prof. Jan Zalasiewicz

KAROLINA WOJNOWSKA-PATEREK jest artystką i architektem. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Obok dokonań malarskich czy rzeźbiarskich, w jej dorobku artystycznym znajdują się działania związane z szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni. Niedługo po studiach artystka otrzymała propozycję wyjazdu i pracy w Singapurze, który stał się jej domem na ponad 11 lat. Podróżując po Azji, miała okazję zetknąć się ze sztuką i jej twórcami z Indii, Malezji, Singapuru, Indonezji oraz Chin. Podróże te wpłynęły na dorobek twórczy artystki i dały początek serii prac malarskich „Imperfect Beauty of Asian Cities”, które można było zobaczyć w Pałacu Sztuki w Krakowie, „Light Travel” oraz „New Planet”.

Ostatnia praca, którą można oglądać w Bydgoskim Centrum Sztuki razem z Nową Planetą to projekt z zakresu art & science inspirowany fizyką kwantową„The Wonders of Light”. Jest to rzeźba nawiązująca do jednej z głównych zasad fizyki kwantowej mówiącej o tym, że obiekt może przebywać w wielu miejscach naraz. Praca jest fundowana przez Foundational Questions Institute (FQXi) w USA.

patronat medialny: Polskie Radio PiK

ENG

The art installation New Planet is a story about what we will leave behind for future generations. I was inspired to make this work by my recent trip to Indonesia. Places where I was twelve years ago have turned into landfills and the ocean carries tons of plastic. The changes we leave on Earth will be visible for at least five hundred years. Five hundred years is a lot and a little. From the point of view of the stars, it’s a short moment, and for us it’s eight generations…. It begs the question of what archaeologists will look for in the future. The New Planet shows the process of changing the plastics we produce, which, under the influence of rising temperatures, take on organic forms similar to living organisms. Our planet absorbs these new particles and also transforms itself. An important part of the installation are videos showing the process of its creation. Plastic containers under the influence of heat change form, transform into organic forms, merge with the world of plants. Each fragment of the presented sculpture is built from used plastic, and animal bones are embedded in the installation. The work changes its face with the changing light.

„The plastic undergoes photodegradation and under the influence of the sun’s rays it disintegrates into particles. This process, depending on conditions, takes up to four hundred years […] changes can be detected in the sediments that form, and this gives rise to the recognition of the boundary of the new geological epoch at the middle of the 20th century. Therefore, when archaeologists or paleontologists in the future study the sediments left behind at the bottom of the oceans and on land, they will be able to determine the beginning of the Anthropocene – the epoch of man – with the help of the plastic layer.” — Prof. Jan Zalasiewicz

Karolina Wojnowska-Paterek | After studying in Poland and Austria, the artist moved to Singapore which became her home for more than 11 years. Working as an architect and designer, she has been travelling around Asia. These travels influenced the artist’s creative output and gave rise to a series of paintings “Imperfect Beauty of Asian Cities” devoted to disappearing magical places which contribute to the unique atmosphere of the city. The paintings were recently exhibited in the Palace of Fine Art in Cracow. Other artistic projects from this time are “Light Travel” and “New Planet”. The last work on view at the Bydgoszcz Art Center together with New Planet is an art & science project, „The Wonders of Light.” This mobile installation alludes to one of the main principles of quantum physics which states that an object can reside in multiple places at once. The work is funded by the Foundational Questions Institute (FQXi) in the US, an independent, philanthropically financed non-profit organization, run by scientists.