BCS czarne logo
Szukaj

Obecny — nieusprawiedliwiony

Stanisław Radwański

Czas trwania: 05.05.2022 - 28.05.2022
Rodzaj wydarzenia:

„Obecny — nieusprawiedliwiony” to jubileuszowa retrospektywa wybitnego artysty rzeźbiarza, malarza i cenionego pedagoga związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. Stanisława Radwańskiego. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w listopadzie 2021 roku w gdańskiej Zbrojowni Sztuki. Projekt wystawy został wsparty przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. prof. ASP Krzysztofa Polkowskiego. Honorowy patronat nad wystawą objęło Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z którym to profesor od wielu lat jest mocno związany nie tylko emocjonalnie, ale i z racji pełnienia funkcji Członka Rady Programowej.

Profesor Stanisław Radwański jest postacią, która szczególnie zaznaczyła swoją obecność w historii naszej Uczelni i Wydziału Rzeźby. Przez 40 lat związany z macierzystą uczelnią, dał się poznać jako znakomity artysta, pedagog, organizator życia uczelni oraz jej przedstawiciel w wielu znaczących dla kultury polskiej gremiach, bardzo ceniony zarówno przez swoich absolwentów, jak i w gronie przedstawicieli wielu środowisk twórczych w kraju i za granicą.

Z dyplomowej Pracowni Rzeźby, prowadzonej przez prof. Stanisława Radwańskiego wyszło około 80 absolwentów. Wielu z nich to obecni pracownicy naukowi, pedagodzy, twórcy pomników, artyści tworzący w różnych przestrzeniach kultury. Pracownia Mistrza na ulicy Mariackiej jest — jak na plakacie promującym wystawę — ciągle otwarta. Pracownię tę z pewnością można nazwać nie tylko otwartą, ale i kultową. […] Na Profesora się czekało. Korekty się pamięta. Pamięta się powagę chwili, siłę dykcji. Rozbudowane metafory poruszały naszą wyobraźnię. Podobnie kalambury słowne.

Problemy rzeźby rozpatruje zawsze wielopłaszczyznowo, dokonując interesujących, wnikliwych analiz. Wartościuje nasz świat. Nie burzy go, ale pomaga na nowo zrozumieć. Kieruje się lekarską dewizą: primum non nocere. Zawsze nienaganny strój, chciałoby się powiedzieć, prosto z Paryża. Nie uczy nas polityki w sztuce, ale uwrażliwia, kreśli różne narracje. Uczy dostrzegania paradoksów rzeczywistości. Definiuje rzeźbę. Wpoił nam szacunek dla ciężkiej pracy, do materiału i modela.

Wystawa „Obecny — nieusprawiedliwiony” to hołd złożony Profesorowi Stanisławowi Radwańskiemu przez gdańską Akademię, Wydział Rzeźby i Intermediów oraz jego absolwentów.

[fragment tekstu kuratorskiego]

Stanisław Radwański | ur. 5 lipca 1941 w Poturzynie, woj. Lubelskie. Studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1968 r. w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego.

Od 1970 do 2012 był zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1979 r. zaczął prowadzić Pracownię Podstaw Rzeźby, w 1987 Pracownię Rzeźby, a od 1996 równocześnie kierował Katedrą Rzeźby i Rysunku na Wydziale Rzeźby. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prodziekana, a następnie w latach 1984 -1990 dziekana Wydziału Rzeźby. Rektorem był przez dwie kadencje w okresie od 1990 do 1996 r. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 r. profesora zwyczajnego. W 1996 r. prowadził Pracownię Rzeźby na Radford University w Wirginii (USA). W latach 1996-2011 prowadził pracownię rzeźby w gdańskiej ASP. W latach 1996-2002 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

UKR

«Присутній – без виправдання» – ювілейна ретроспектива видатного скульптора, живописця та шанованого педагога, пов’язаного з Академією образотворчих мистецтв у Гданську – проф. Станіслав Радванський. ЇЇ перше видання відбулося в листопаді 2021 року у Гданському Велекому Арсеналі. Виставковий проект підтримав ректор Гданської академії образотворчих мистецтв д-р хаб. проф. АОМ Кшиштоф Польковський. Почесний патронат над виставкою взяв Центр польської скульптури в Оронсько, з яким професор уже багато років тісно пов’язаний не лише емоційно, а й як член Програмної Ради.

Професор Станіслав Радванський – особа, яка особливо відмітила свою присутність в історії нашого університету та факультету скульптури. За 40 років, пов’язаних зі своєю альма-матер, він виявився чудовим художником, викладачем, організатором життя університету та його представником у багатьох значущих для польської культури колективах, високо оцінений як своїми випускниками, так і серед представників багатьох творчих середовищ у країні та за кордоном.

Із дипломної випускної студії скульптури, під керівництвом проф. Станіслава Радванського, вийшло близько 80 випускників. Багато з них є нинішніми науковцями, освітянами, творцями пам’ятників, митцями, які працюють у різних культурних просторах. Майстерська майстра на Мар’яцькій, як і на афіші, що рекламує виставку, досі працює. Цю студію безперечно можна назвати не тільки відкритою, але й культовою. […] На професор чекалося. Виправлення запам’ятовуються. Згадується серйозність моменту і сила дикції. Широкі метафори захопили нашу уяву. Так само каламбури.

Він завжди займається проблемами скульптури на багатьох рівнях, роблячи цікаві, глибокі аналізи. Це покращує наш світ. Не руйнує його, але допомагає заново зрозуміти. Він керується медичним девізом: primum non nocere. Завжди бездоганний одяг, можна сказати, прямо з Парижу. Не вчить нас політиці в мистецтві, але сенсибілізує нас і малює різні наративи. Це вчить вас бачити парадокси реальності. Визначає скульптуру. Він прищепив нам повагу до працьовитості, до матеріалу та моделі.

Виставка «Присутній – без виправдання» – це данина поваги професору Станіславу Радванському від Гданської академії, факультету скульптури та інтермедіа та його випускників.

[уривок з кураторського тексту]