BCS czarne logo
Szukaj

Tlen

Dmitrij Buławka-Fankidejski

Czas trwania: 18.10.2022 - 10.11.2022
Rodzaj wydarzenia:

kuratorka: Grażyna Tomaszewska-Sobko, muzyka, dźwięk: Jozsef Iszlai

W swoich najnowszych pracach Dmitrij Buławka-Fankidejski bada funkcjonowanie materii będącej w nieustannym procesie. Jego zainteresowanie krystalografią ma swoje odzwierciedlenie w ceramicznych obiektach analizujących procesy polimorfii, czyli inaczej mówiąc zjawiska wielopostaciowości tej samej materii. Procesualność jego prac można prześledzić również w sposobach wypalania ceramik, gdzie wieloletnie eksperymenty pozwalają na uzyskanie optymalnego i adekwatnego efektu. Na szczególną uwagę zasługuje praca zatytułowana Nadzieja, jest to rodzaj wielkoformatowej tkaniny wykonanej z wełny stalowej, która w permanentnym trybie utleniania ulega anihilacji. Dla widza jednak oglądane prace zastygają w zatrzymaniu, a właściwie poza czasem, onego czasu, czyli jak mawiał Mircea Eliade – In illo tempore.

Dmitrij Buławka-Fankidejski (ur. 29 lipca 1988 roku w Guranie, rosja) obywatel Ukrainy, ukończył studia na Wydziale Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Mariusza Białeckiego w 2016 roku, aneks Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie w pracowni prof. Ludmiły Ostrogórskiej. Asystent w Pracowni Podstaw Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku organizuje i prowadzi plener „Ceramika alternatywnie”. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, rysunkiem, ceramiką, tworzy rzeźby w metalu. Do swoich realizacji konstruuje i buduje piece do wypałów ceramiki i topienia metali.

Jozsef Iszlai | Kompozytor, projektant dźwięku i multiinstrumentalista pracujący w animacji, filmie i teatrze. Wykłada na Uniwersytecie Kun Shan (Tainan, TW) i Uniwersytecie Partium (Oradea, RO). Prowadzi badania nad zjawiskami dźwiękowymi w obszarze muzyki konkretnej i elektronicznej, współpracując z Central European Society for Soundscape Ecology i Prague National Institute of Philosophy. Laureat wielu nagród, m.in. Cannes FIPRESCI w 2018 roku.

UKR

У своїх останніх роботах Дмитро Булавка-Фанкідейський досліджує функціонування матерії в безперервному процесі. Його інтерес до кристалографії відображено в керамічних предметах, які аналізують поліморфні процеси, іншими словами, явища багатоформності однієї і тієї ж матерії. Процесуальність його робіт простежується і в методах випалу кераміки, де багаторічні експерименти дозволяють отримати оптимальний і адекватний ефект. Особливої ​​уваги заслуговує робота під назвою «Надія», яка являє собою своєрідну широкоформатну тканину зі сталевої бавовни, яка анігілюється в режимі постійного окислення. Для глядача однак, переглянуті роботи завмирають, або фактично поза часом, тобто, як казав Мірча Еліаде, In illo tempore.

Дмитро Булавка-Фанкідейський (народився 29 липня 1988 року в Гурані, росія). громадянин України. Навчався на факультеті скульптури та Інтермедіа в Академії образотворчого мистецтва в Ґданьську. Диплом в майстерні проф. Маріуша Бялецькєґо у 2016 р. Додаток Медальєрство та малі скульптурні форми в майстерні проф. Людмили Остроґурскєй. Асистент студії основ малювання на факультеті скульптури та Інтермедіа Академії образотворчого мистецтва в Ґданьську. Спільно з Академією образотворчого мистецтва в Ґданьську організовує та проводить пленер «Альтернативна кераміка». Займається скульптурою, інсталяцією, малюнком, керамікою, створює скульптури в металі. Для своїх проектів він проєктує та будує печі для випалювання кераміки та плавлення металів.